• hình ảnh 1
 • Hình ảnh 2
 • Hình ảnh 3
 • Hình ảnh 4
 • Hình ảnh 5
 • Hình ảnh 6
 • Hình ảnh 7
 • Hình ảnh 8
 • Hình ảnh 9
 • Hình ảnh 10
 • Hình ảnh 11
Thành phần Lãnh đạo
Cập nhật ngày 12/08/2014

Ô Nguyễn Ngọc Thịnh
Chủ tịch HĐTV
Kiêm Tổng Giám Đốc

Ô Nguyễn Minh Trúc
  Thành Viên HĐTV

 

 
Ô Trần Như Vân
Phó Tổng Giám Đốc

 


Ô Nguyễn Hà Long
Kế Toán Trưởng